Kişisel Verilerin Korunması (KVK)

AÇKAR SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1. AÇKAR’ın kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?
Açkar Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş.("AÇKAR")  (“Şirket”) şirket ile ilişkili tüm şahıslara, kurum ve firmalara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak toplanması, saklanması, paylaşılmasını sağlamak ve kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla, güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince, kişisel verilerin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklar konularında şeffaf şekilde bilgilendirmede bulunmaktır.
Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve açık rızanız veya mevzuat çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.
Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
2. AÇKAR kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir.
Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, siz müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.
Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak niyetiyle;

 • Çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda,
 • Şirketimizi, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde,
 • Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Sizlerden rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen diğer hukuka uygunluk nedenleri gereği elde edilmiş kişisel verileriniz;
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılabilmesi;
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi;
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.;
 • Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite politikamızın geliştirilmesi,
 • Şirketimizin sunmuş olduğu genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlarından haberdar edilmeniz ve yararlandırılmanız;
 • Şirketimizin sunduğu mecralardan hizmet almak amacıyla kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptığınızda ilgili mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ile birlikte elde edilen verileri talep etmiş olduğunuz bilgi ve hizmetleri size verebilmek amacıyla işleyebilmek;
 • Şirketimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak;
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması;
 • Mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

3. Kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?
AÇKAR, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verilerinizin, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi" olarak kabul edilmektedir.
Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:

   • İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
   • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
   • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
   • Açık rızanız olması halinde dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel reklam, kampanya ve diğer promosyon faaliyetlerini kurgulamak, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri “sınıflandırma” çalışmalarını yapmak, anket ve tele satış uygulamaları, veri madenciliği ve diğer istatistiksel analizler yapabilmek,
   • Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
   • Ticari faaliyetlerimizi sürdürebilmek,
   • İş başvurularının değerlendirilmesi ve bu kapsamda insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetebilmek,
   • Açkar’a ait binaların fiziksel güvenliğini ve denetimini yapmak,
   • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

4. AÇKAR kişisel verilerinizi nasıl koruyor?
Paylaşmış olduğunuz tüm kişisel veriler, KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip AÇKAR’ın gözetimi ve kontrolü altındadır. AÇKAR, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla, gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.
5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?
KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • 3. kişilere aktarılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

6. Kişisel Verilerinizin İşleneceği Süreler:
KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu 7/f.1.e maddesine göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.
7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Talepte Bulunmak İçin:
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Şirketimize iletebilirsiniz. Alternatif olarak dilerseniz, KVK Kanunu gereğince başvurunuzu yazılı olarak da Şirketimize iletebilirsiniz. 6698 Sayılı Kanun. 11. maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman uretim@ackar.com.tr adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili konularda sadece uretim@ackar.com.tr e-posta adresinin kullanılması gerekmekte olup, bu adres dışındaki kanallardan gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Açkar’a iletmeniz durumunda Açkar talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, Açkar tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.
Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde, verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

 

Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız!